Seguint les directrius del Reglament General Europeu en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal (RGPD EU) 2016/679 i la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD) 3/2018 de 5 de desembre, els informem que: 
 
Política de Privacitat i Seguretat 
 
La següent informació sobre la nostra Política de Privacitat reflecteix el compromís de l’Ajuntament de Gandia per mantindre i garantir relacions i comunicacions segures mitjançant la protecció de les dades personals, garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris dels nostres serveis. 
 
Definició de dada personal 
 
Com a “Dada Personal” hem d’entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Entre altres, s’inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon, etc. 
 
Responsable de Tractament 
 
Ajuntament de Gandia (Departament de Turisme i Platges) amb CIF P4613300E i domicili a aquest efecte en Avinguda del Marqués de Camp 16, 46701 Gandia (València), amb telèfon: 96 287 77 88 i adreça electrònica turismo@gandia.org 
 
Tractaments i finalitats de les dades recollides 
 
Qualsevol dada personal que ens facilite dades en visitar el nostre portal web, serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades, aquests en el cas de ser enviats a través de correu electrònic només seran recollits, tractats i utilitzats amb la finalitat de poder contestar-li, no sent introduïts en el nostre sistema de tractament fins a la possible redacció de projectes o similars, atés que d’una altra manera no podem arribar a saber si els mateixos són correctes o s’ha usat un pseudònim. 
 
En el cas del joc, l’única dada de caràcter personal és el del seu correu electrònic. 
 
Legitimació per al tractament de les seues dades 
 
Els informem que la legitimació del tractament de les seues dades la realitza l’interessat o el seu representant legal. 
 
Termini de conservació de les dades 
 
Les dades seran conservades el temps necessari per a donar resposta o per a complir amb el termini legalment previst per al compliment de determinades obligacions legals. 
 
Comunicació de les seues dades personals a tercers 
 
Les seues dades no es comunicaran a tercers, excepte en el cas d’una exigència legal. 
 
 

Seguretat de les seues dades personals 
 
Les seues dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d’informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a previndre qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. 
 
Informació sobre la Utilització de cookies 
 
Nostra website només utilitza cookies pròpies, per a més informació punxe l’enllaç “Política de Cookies” que es troba al peu de la pàgina d’inici 
 
Drets dels usuaris 
 
Tots els usuaris poden exercitar qualsevol dels drets atorgats per la normativa de protecció de dades, com el dret d’accés, limitació del tractament, supressió, portabilitat, dret d’oposició/ decisions individuals automatitzades etc. mitjançant comunicat per correu electrònic a turismo@gandia.org